Informatie

Op deze pagina vindt u allerlei informatie omtrent onze zaak en benodigdheden.

Navigatie:

⨳ Wie zijn wij? ⨳
⨳ Wat te doen bij een overlijden? ⨳
⨳ Privacyverklaring ⨳

Wie zijn wij?

Leslie De Laet

"Ook na de uitvaart voel ik met de familie en vrienden mee.
Betrokkenheid blijft belangrijk."

Wij staan voor u klaar
24 op 7 bereikbaar op 03/844 31 38


Wat te doen bij een overlijden?

Wanneer het overlijden bij uw thuis plaatsvindt, contacteer dan uw huisarts of de arts van wacht. Nadat het overlijden is vastgesteld neemt u contact op met Uitvaartzorg Leslie De Laet op het nummer 03/844 31 38. Bij een ziekenhuis of rusthuis overlijden wordt de arts automatisch op de hoogte gebracht door de instelling zelf.

In samenspraak met de familie zorgen wij in alle sereniteit voor de overbrenging naar het mortuarium en wordt er een afspraak gemaakt om de uitvaart naar wens te bespreken.

Wij zorgen voor de aangifte van het overlijden op de burgerlijke stand, nemen contact op met de nodige instanties en zorgen voor het attest van overlijden.

Voorafregeling:

Ook voor voorafregelingen, vragen over een uitvaartverzekering, grafmonumenten, enz… staan wij steeds klaar met gepast advies. Hiervoor kan u steeds een afspraak maken via het nummer 03/844 31 38.

Uitvaartverzekering:

Met een uitvaartverzekering regelt u uw afscheid op voorhand. U bespaart uw naasten een hoop zorgen en onnodige financiële kosten. Zo komen ze niet voor verrassingen te staan. Hiervoor werken wij samen met Funalia van AG Insurance, een uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van uitvaartondernemers. Doordat wij een onafhankelijke uitvaartondernemer zijn, werken wij ook voor andere uitvaartverzekeringen zoals Dela, Corona, KBC enz…..

Nalatenschappen:

Voor nalatenschappen en erfenisrecht werken wij samen met Elea-advocaten, Elisabethlaan 58, 2600 Berchem.

Voor verdere info kan u ons bereiken op: 03 844 31 38

Enkele van onze partners:
www.desaer.be – urnes, asjuweeltjes…..
www.interstone.be – grafmonumenten
www.elea-advocaten.be – succesieplanning en nalatenschappen
www.funalia.be – uitvaartverzekering
www.goldenfingerprint.nl – vingerafdruk


Privacyverklaring

Uitvaartzorg Leslie De Laet verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@uitvaartzorgdelaet.be

Verwerkingsdoeleinden

Uitvaarzorg Leslie De Laet verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten (familie, opdrachtgevers of personen bevoegd om in lijkbezorging te voorzien) voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit). Tevens worden klantengegevens opgenomen in – mede door de klant ingestemd - verspreide media (rouwbrieven en rouwprentjes – publicaties op website en dagblad). Uitvaartzorg Leslie De Laet is niet verantwoordelijk voor klantengegevens die door de klant zelf worden gepubliceerd op sociale media. Persoonsgegevens van overleden personen vallen buiten de wetgeving van GDPR.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. : noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere instanties: o.a. gemeentebesturen, indien van toepassing crematorium (Pontes), indien van toepassing de kerkfabriek, indien van toepassing publicatie van overlijdensbericht in de geschreven media binnen de Europese Economische Ruimte. Uitvaartzorg Leslie De Laet garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De klant heeft steeds het recht op inzage en schrapping van zijn gegevens bij deze verwerkers die de gegevens uitsluitend gebruiken voor uitvoering van de opdracht en ze niet aan derde bedrijven zullen doorverkopen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Klantengegevens en media (ingestemd door de klant) opgenomen op onze website en de daarbij horende gegevens van personen die langs deze weg schriftelijk condoleren worden verwijderd ten laatste het einde van de derde maand volgend op publicatie.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@uitvaartzorgdelaet.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).